Inleiding

Privacy is voor 123boeken van groot belang. Zij gebruikt persoonsgegevens op een nette en veilige manier. In deze privacystatement legt zij uit hoe zij omgaat met privacy, welke gegevens zij verwerkt en met welk doel. Ook staat in deze privacy statement informatie over de rechten van betrokkene.

Vragen of klachten over privacy kunnen gesteld worden aan info@123boeken.nl. De betrokkene kan ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Deze privacy statement kan tussentijds worden gewijzigd. Het is verstandig die regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen. Deze versie is laatst gewijzigd op 26-04-2018

Veenendaal

Plesmanstraat 1
3905 KZ Veenendaal
0318 - 495 887

KvK      30103444
BTW     NL8003.58.983 B01
Bank     ABN AMRO
IBAN    NL08ABNA0455368759
BIC       ABNANL2A


Welke persoonsgegevens worden gebruikt?

123boeken heeft uitsluitend gegevens ter beschikking die verstrekt zijn door de betrokkene zelf. Hieronder staat een overzicht van de doeleinden waarvoor 123boeken persoonsgegevens verwerkt.

Doeleinde : Financiële administratie
Gegevens : Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst / rechtmatig belang /wettelijke verplichting
Bewaartermijn : Zeven jaar na einde lopend boekjaar

Doeleinde : Projectmanagement software
Gegevens : Bedrijfsnaam, contactpersonen, telefoonnummer, project details
Grondslag : Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn : 5 jaar na afronding van project

Doeleinde : Retargeting
Gegevens : Surfgedrag, E-mailadres
Grondslag : Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde : Social marketing
Gegevens : Social media account
Grondslag : Rechtmatig belang
Bewaartermijn : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde : Behavioural targeting
Gegevens : Surfgedrag
Grondslag : Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde : A/B testing
Gegevens : Surfgedrag
Grondslag : Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn : Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
123boeken maakt gebruikt van analytics in combinatie met anonimisering van data.

De rechten van betrokkene
De betrokkene heeft de volgende rechten met betrekking tot zijn persoonsgegevens en de verwerking daarvan:

Inzage
Betrokkene mag 123boeken altijd verzoeken om inzage in zijn persoonsgegevens. Het overzicht omvat de verwerkte persoonsgegevens, de verwerkingen en het doel van de verwerkingen. 123boeken kan daarvoor een
wettelijke vergoeding vragen.

Wijzigen
Betrokkene heeft recht een verzoek in te dienen om zijn persoonsgegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen en afschermen

Beperken van de verwerking
Onder voorwaarden, heeft de betrokkene recht de verwerking van persoonsgegevens te beperken.

Bezwaar
Als 123boeken een bepaalde verwerking uitvoert op basis van het gerechtvaardigd belang van haar of een derde dan heeft betrokkene recht bezwaar te maken tegen die verwerking.

Overdracht van gegevens
Betrokkene heeft het recht zijn persoonsgegevens te verkrijgen. 123boeken verstrekt die in een gestructureerde en gangbare vorm, die eenvoudig in andere gangbare systemen te openen valt.

Intrekken toestemming
Betrokkene heeft het recht gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. Indien de gegevensverwerking plaatsvindt op die grondslag, zal 123boeken die verwerking staken. Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht.

123boeken reageert binnen één maand op een verzoek met betrekking tot deze rechten. Dergelijke verzoeken kunnen gericht worden aan info@123boeken.nl. 123boeken motiveert een afwijzing altijd.

Ontvangers
De persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij deuitvoering van de overeenkomst.

Doorgifte aan derde land of organisatie
Het kan nodig zijn om persoonsgegevens door te geven aan een derde in een land buiten de Europese Economische Ruimte. Regelgeving op het gebied van privacybescherming is in die landen anders dan in Nederland. Daarom maakt 123boeken gebruik van het Privacyshield ofwel de EU Model Clauses om de privacy
van betrokkenen voor zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is vraagt 123boeken toestemming om die persoonsgegevens door te geven naar landen zonder passend beschermingsniveau. Deze toestemming kan ten alle tijden worden ingetrokken.

Cookies
123boeken gebruikt Cookies om het bezoek naar haar website te analyseren, marketing doeleinden en haar website op een deugdelijke wijze te doen functioneren. Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die worden
geïnstalleerd in het geheugen van een apparaat (computer, telefoon, tablet) bij het bezoek aan een website. De Cookies kunnen het apparaat niet beschadigen. Met Cookies bedoelt 123boeken ook vergelijkbare technieken om informatie te verzamelen, zoals device fingerprinting.